Maza India
 

PRESIDENT OF INDIA PRESIDENT OF INDIA PRESIDENT OF INDIA


All Indian President names and their photographs
 
President in India
 
 
   
Shri Pranab Mukherjee
   
Smt. Pratibhatai Patil
Dr. A. P. J. Abdul Kalam
   
Smt. Pratibhatai Patil
Dr. A. P. J. Abdul Kalam
   
Shri Kocheril Raman Narayanan
Dr. Shanker Dayal Sharma
   
Shri Kocheril Raman Narayanan
Dr. Shanker Dayal Sharma
   
Shri Ramaswami Venkataraman
Shri Giani Zail Singh
   
Shri Ramaswami Venkataraman
Shri Giani Zail Singh
   
Shri Neelam Sanjeeva Reddy
Shri Fakhruddin Ali Ahmed
   
Shri Neelam Sanjeeva Reddy
Shri Fakhruddin Ali Ahmed
   
Shri Varahagiri Venkata Giri
Dr. Zakir Hussain
   
Shri Varahagiri Venkata Giri
Dr. Zakir Hussain
   
Dr. Sarvapalli Radhakrishnan
Dr. Rajendra Prasad
   
Dr. Sarvapalli Radhakrishnan
Dr. Rajendra Prasad
 

 

Follow us

  • Follow us on Facebook
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Blog
  • Follow us on Google Plus
  • Follow us on Flickr
  • Follow us on Linkedin
  • Follows us on Pinterest
  • Follow us on Tumblr
  • Follow us on Blogspot